Αρσενικό maltese 7 ετών παρουσίαζε πολλαπλά δερματικά οζίδια σε όλη την έκταση της ράχης τα τελευταία 2 χρόνια

Αρσενικό maltese 7 ετών παρουσίαζε πολλαπλά δερματικά οζίδια σε όλη την έκταση της ράχης τα τελευταία 2 χρόνια

Τα οζίδια ήταν δύο ειδών: λευκού χρωματισμού και μαλακής σύστασης λευκού χρωματισμού και σκληρής σύστασης Τα σκληρής σύστασης οζίδια, σύμφωνα με το ιστορικό, αναπτύσσονταν σε μέγεθος και κατόπιν απέπιπταν. Μετά από γενική αναισθησία, λήφθηκαν δείγματα και απ’ τους δύο τύπους δερματικών όγκων και στάλθηκαν για ιστοπαθολογική εξέταση σε εργαστήριο (βιοψία). Η έκθεση της ιστοπαθολογικής εξέτασης

Read more